Het boek :
Ook kinderen hebben een lichaamle fichier se charge merci

Kinderen leren omgaan met seksualiteit.
Een thema dat vaak vermeden wordt, maar dat essentieel is voor een evenwichtige opvoeding : hoe omgaan met seksualiteit bij kinderen ?
Kinderen groeien vandaag op in een seksueel steeds explicieter wordende maatschappij. Zeker in het post-Dutroux-tijdperk bestaat nood aan goede informatie.

 -  Inleidende pagina's van het boek

 -  Het hoofdstuk 2 ... Ik beschrijf hier de seksuele activiteiten van gezonde kinderen.

 -  Het Hoofdstuk 11 : WELKE MAATSCHAPPIJ WILLEN WE VOOR ONZE KINDEREN ?

 -  de inhoudsopgave

Ongelukkelig, is het book reeds verkocht in boekwinkels.
Echter geen probleem ! Ik redde een paar exemplaren. Ze zijn direct verkrijkbaar bij de auteur voor 10 euros , all. incl.

Hoe ? Schrijf me een e-mail : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 
Terugkeer naar het princeps menu
Top van de pagina

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken :
jyhayez@uclouvain.be


 

Proficiat om me gevonden te hebben

Gefeliciteerd !

Deze site werd door een vrijwilliger zonder enig loon samengesteld, anders de achting en de vriendschap van hoofdleraar Hayez.

Het is in een e-mail dat hoofdleraar Hayez hem stuurde dat hij voor hardwerkende mier uitschelden heeft.

De huisvesting van de site wordt door Lycos sinds het begin in 2001 gedaan en wij bedanken ze hier om deze actie vrijwillig eveneens met veel professionalisme uitgeoefend te hebben.

Helaas werd de gratis site bij Multimania-Lycos door Lycos op 15 oktober 2006 omwille een onverklaarde reden afgeschaft. Wij betreuren het en dit wijzigt sterk wat wij in de vorige paragraaf zeiden.

... De digitale afdruk in de linkse hoek van de hoofding behoort tot de rechte duim van professor Jean-Yves Hayez ... werd teruggetrokken uit zorg voor eenvoud.

Toegankelijkheidsverificatie

De site is zeer zichtbaar met Internet 3.0 en meer en Netscape ( enkele onkundig geweeste van instructies )

Verificatie gedaan met Windows 3.0/95/98/XP

De presentatie is voor scherm 640x480 maar is nog juist met de schermen grotere 1600x1200 of anderen voorzien.


Mijn hartelijke dank gaat uit naar mijn webmaster, dr. Guy De Saedeleer: zonder zijn onvermoeibare creativiteit en doorzettingsvermogen, deze site niet zou bestaan.
Deze 22 september 2008,
Jean-Yves Hayez

Terugkeer naar het princeps menu
Top van de pagina

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken :
jyhayez@uclouvain.be


 

... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleeraar Jean-Yves Hayez te zien.

 
Deze site werd door een vrijwilliger zonder enig loon samengesteld, anders de achting en de vriendschap van hoofdleraar Hayez.

Het is in een e-mail dat hoofdleraar Hayez hem stuurde dat hij voor hardwerkende mier uitschelden heeft.

De huisvesting van de site wordt door Lycos sinds het begin in 2001 gedaan en wij bedanken ze hier om deze actie vrijwillig eveneens met veel professionalisme uitgeoefend te hebben.

Helaas werd de gratis site bij Multimania-Lycos door Lycos op 15 oktober 2006 omwille een onverklaarde reden afgeschaft. Wij betreuren het en dit wijzigt sterk wat wij in de vorige paragraaf zeiden.

... De digitale afdruk in de linkse hoek van de hoofding behoort tot de rechte duim van professor Jean-Yves Hayez ... werd teruggetrokken uit zorg voor eenvoud.

Toegankelijkheidsverificatie

De site is zeer zichtbaar met Internet 3.0 en meer en Netscape ( enkele onkundig geweeste van instructies )

Verificatie gedaan met Windows 3.0/95/98/XP

De presentatie is voor scherm 640x480 maar is nog juist met de schermen grotere 1600x1200 of anderen voorzien.


Mijn hartelijke dank gaat uit naar mijn webmaster, dr. Guy De Saedeleer: zonder zijn onvermoeibare creativiteit en doorzettingsvermogen, deze site niet zou bestaan.
Deze 22 september 2008,
Jean-Yves Hayez


Terugkeer naar het princeps menu
Top van de pagina

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken :
jyhayez@uclouvain.be


 
 

Ook kinderen hebben een lichaam.

La couverture du livre.

le fichier se charge merci


Pour retourner à l'endroit dont je viens de partir.


Retour au menu princeps.
Retour au début.

je serais très heureux de dialoguer avec vous à ce propos : jyhayez@uclouvain.be

 


Fin du dossierOok kinderen hebben een lichaam.

Le dos du livre.

le fichier se charge merci


Pour retourner à l'endroit dont je viens de partir.


Retour au menu princeps.
Retour au début.

je serais très heureux de dialoguer avec vous à ce propos : jyhayez@uclouvain.be

 


Fin du dossierOok kinderen hebben een lichaam.

WOORD VOORAF

Ik neem u mee op reis naar de bakermat van seksualiteit bij kinderen - de jaren van het lager onderwijs en de eerste jaren van het middelbaar onderwijs - dus nog voor het begin van de puberteit. We zullen niet alleen het zichtbare gedeelte onder de loep nemen, maar ook een niet te onderschatten en levenslustig stukje underground (1) Wat moet u zelf als bagage meenemen ?

 - Tact en discretie : op deze reis zijn we geen voyeurs, maar zijn en blijven we volwassenen, rechtstreeks betrokken bij opvoeding of zorgverlening.

 - Tederheid en een begrijpende glimlach, want deze vorm van seksualiteit was vroeger ooit de onze, ook al waren we toen door de sociale context meestal verkrampter en deden we de dingen heimelijker dan de kinderen van nu.

 - Een correct besef van onze verantwoordelijkheid als volwassene - enerzijds om de juiste grenzen af te bakenen tussen wat geoorloofd, getolereerd en wat verboden is en anderzijds om te getuigen, een dialoog aan te gaan en op te treden zonder het kind te kwetsen.

Tijdens deze reis maak ik een onderscheid tussen seksueel gerichte (2) activiteiten, die « gezond genoeg (3)  » zijn en andere die « zorgwekkend » zijn. Beide types kunnen kort- of langdurig zijn. Het is niet mijn bedoeling geweest om een handboek « Kinderpsychopathologie » of « Seksuele moraal voor kinderen » samen te stellen. De in dit boek beschreven « zorgwekkende » seksuele activiteiten kunnen zich in elk soort gezin voordoen of in eender welke omgeving ( school, jongerencentrum, kindertehuis, enz.) en de volwassenen die hiermee te maken krijgen, hoeven niet per se persoonlijke of relationele problemen te hebben. Hetzelfde geldt voor de algemene persoonlijkheid van de betrokken kinderen.

Hopelijk zal deze reis ons aanzetten tot reflectie over onze eigen verantwoordelijkheid als volwassene : tot hoe ver mogen we discreet en met vertrouwen de spontane ontwikkeling van deze ontluikende seksualiteit bij kinderen aanvaarden ? In hoeverre kunnen we steunen op onze eigen levenservaring, die zo'n belangrijke rol bij de opvoeding speelt ? Hoe moeten we met kinderen over hun seksualiteit praten en hoe kunnen we onze actieve betrokkenheid tonen ? Welke regels moeten we vastleggen ? Hoe en waarom ? Wat moeten we absoluut verbieden ? En om welke reden ?

Mijns inziens kan onze betrokkenheid als volwassene op ten minste drie manieren worden opgevat. Ten eerste, omdat wij als getuigen van een andere generatie een bepaald beeld hebben van het Menselijke en we beïnvloed zijn door ons levensverhaal, onze maatschappij en onze cultuur. Ten tweede, omdat wij ( als ouders, onderwijzend personeel of pedagoog ) expliciet de taak hebben om kinderen op te voeden, te begeleiden en te onderrichten. Ten derde, omdat sommigen van ons in de zorgverlening werken, dan wel arts of psychotherapeut zijn, verantwoordelijk voor de behandeling of begeleiding van jonge tot zeer jonge patiënten die ernstig in de knoop zitten. Deze drie aspecten van ons engagement als volwassene sluiten elkaar niet uit. Ik hoop dus aan elk van u een aantal concrete en positieve ideeën aan de hand te doen, ideeën waarmee u kinderen kunt aanmoedigen om - onbevangen, gelukkig en sociabel - hun ontduikende seksualiteit te beleven.

Bij het schrijven van dit boek zijn heel wat opvattingen, gevoelens en zelfs persoonlijke (4) ervaringen een bron van inspiratie geweest. Ieder van ons heeft immers zijn/haar persoonlijke belevingswereld met eigen opvattingen, normen en waarden. En uiteraard hebben wij het recht (5) hiervoor uit te komen, maar dan in alle bescheidenheid en kalmte, zonder ze als vaste overtuiging te verkondigen. Er bestaan zo ontzettend veel variaties op het vlak van waardepatronen en de manier waarop we onze rol als ouder, pedagoog of therapeut vervullen ! Wanneer we met radicale standpunten te maken krijgen, kun je er rustig van uitgaan dat de personen die deze standpunten verkondigen het bij het verkeerde eind hebben, zelfs al weigeren ze dit uit militantisme toe te geven. In het brede middenveld van nuances en het zoeken naar een betekenis is het veel minder eenvoudig te stellen dat men de waarheid in pacht heeft en het geheim kent van een - objectief gezien - goede opvoeding of psychotherapie. Ikzelf bevind me in dit middenveld. Ik heb dan ook begrip voor de « subjectieve variaties » van talloze ouders of collega's die zich ook binnen dit middenveld bewegen en die ofwel op één lijn zitten met deze tekst ofwel er zich absoluut niet in kunnen vinden.

Ik schreef dit boek om twee redenen (6) Enerzijds wil ik u deelgenoot maken van een realistische benadering van seksualiteit bij kinderen en het grote vertrouwen aan u overdragen dat kinderen mij inboezemen. Kinderen zijn echt wel in staat om geleidelijk aan zichzelf in de hand te hebben, liefst onder begeleiding van positief ingestelde en betrouwbare volwassenen die, als het moet, af en toe een beetje « waakhond » spelen. Anderzijds hoop ik u iets te kunnen laten voelen van de tederheid en de glimlach waarmee ik aankijk tegen de wereld van kinderen en de meeste van hun « seksuele praktijken »

Wat betreft de stukjes getuigenis in dit boek, heb ik moeten schipperen tussen zoetsappigheid ( kinderen vertellen maar (heel) weinig over hun seksualiteit aan volwassenen ) en op sensatie beluste dramatisering - als je alles wat « kinderen » op internet zeggen voor zoete koek zou aannemen ... ?! Ook moest ik de formule vinden om concreet en respectvol te illustreren wat kinderen doen, zonder via ongezonde uitweidingen daarin een voyeuristisch genoegen te zoeken. Wat de evaluatie van hun daden betreft, die ligt tussen twee uitersten, waarbij het ene uiterste het heersende normbesef is - het politically sexually correct, wat afschuwelijk ! - en het andere uiterste de vergoelijkende normvervaging - Sex is always healthy !

Ik ben allesbehalve een verstokte calvinist en ken kinderen dus het recht toe op seksuele verkenning, seksueel genot en geluk, net zoals wij dat in onze jeugd en puberteit ook kenden. En als dat experimenteren hun minder angst en minder schuldgevoelens bezorgt dan aan ons op hun leeftijd, dan ben ik daar alleen maar blij om. Want ik ben er diep van overtuigd dat hun seksualiteit, mits fijngevoelig begeleid, ontspannend en sociabel zal blijven ! Ontspannend ? Ze mogen gerust uitzien naar erotisch genot, maar ze moeten er niet dusdanig aan verzengend raken dat steeds belangrijker wordende aspecten van hun levensproject in de verdrukking komen. Sociabel ? Ze doen de ander geen geweld aan en beter nog, ze associëren hun gemeenschappelijke seksualiteit steeds meer met vriendschap of liefde.

Tot slot wil ik alle kinderen bedanken die mij in vertrouwen hebben genomen en mij het materiaal hebben verschaft voor het schrijven van dit boek. Allereerst mijn eigen kinderen en kleinkinderen (7) en alle jongeren die bij mij in psychotherapie hun hart hebben uitgestort : Nicolas, Céline en alle anderen die mij mailtjes hebben gestuurd die vaak heel diepzinnig en oprecht waren. Ook veel dank aan degenen van wie ik fragmenten van een waar gebeurd verhaal heb kunnen lezen hoewel ik hen niet rechtstreeks kende. Ten slotte dank ik de jonge helden van romans en films, en vervolgens Titeuf en zijn vriendjes, Cédric en Chen, kleine Robbedoes en Suzette, die op een geestige manier een populaire cultuur illustreren waar zoveel waarheid in zit ! Tot besluit gaat mijn dankbaarheid uit naar Cécile Hayez Melckenbeeck en naar Jean Masson, die mijn tekst hebben herlezen en deze hebben genuanceerd met hun onverbloemde commentaar, alsook aan Paule Remels, mijn zeer geduldige en toegewijde secretaresse.

Noten.

Woord vooraf

1. De seksualiteit van het kind [...] 15 nog niet tot in de kleinste details onderzocht, te meer daar de evolutie van onze maatschappij op dit gebied grote veranderingen heeft teweeggebracht zowel wat de seksuele kennis van kinderen betreft als de leeftijd waarop seksueel gedrag en aard ervan zich beginnen te manifesteren. ( P. Parinelle & Bertagne, p. 692, in : Houzel et al, Dictionnaire de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, 2000 )

2. Hieronder versta ik structuur en ontwikkeling van de seksualiteit op een welbepaald moment.

3. « Gezond genoeg » ? Ik parafraseer Donald Winnicott toen hij braaf verklaarde dat « een echt goede moeder nooit goed genoeg kan zijn » Hoewel men de criteria van een ideale geestelijke en/of seksuele gezondheid kan inventariseren, is het duidelijk dat in werkelijkheid niemand hier ooit perfect en te allen tijde aan kan beantwoorden : een goed ontwikkeld kind dat zich goed heeft ontplooid en met een goede algemene en seksuele gezondheid, gaat niet zo gauw extreme dingen doen !

4. Ik moest o.a.wel aanvaarden dat ik geboren ben als man. Moge een vrouw dus ooit het andere deel van dit boek schrijven, zodat het uiteindelijk een volledig geheel kan vormen. Ik veronderstel dat ik de seksualiteit van jongetjes beter heb beschreven ( omdat ik die van binnenuit ken ), dan die van meisjes en ik vraag hen dan ook mij dit niet kwalijk te nemen. Ik heb geprobeerd me in te leven in meisjes en ze met respect te beschrijven, maar zonder dat ik me echt met hen kan identificeren.

5. Het recht ? Gaat het niet eerder om de plicht, zodat via het uitwisselen van onze ideeën de mensheid erop vooruitgaat !

6. Niemand kent zichzelf volledig ! Ongetwijfeld besefte ik onvoldoende de draagwijdte van mijn motivaties en ervaringen en ik zou dan ook graag met u hierover in dialoog gaan : jyhayez@uclouvain.be

7. Met nog een bijzondere vermelding voor hun grootmoeder en moeder, een fantastisch pedagoge met wie ik, tot mijn immens geluk, sinds vijfendertig jaar het leven deel.


Terugkeer naar het princeps menu
Terugkeer naar het begin

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 

Ook kinderen hebben een lichaam.

Présentation en néerlandais.


cover


Ook kinderen hebben een lichaam
Jean-Yves Hayez

Kinderen leren omgaan met seksualiteit

Een thema dat vaak vermeden wordt, maar dat essentieel is voor een evenwichtige opvoeding: hoe omgaan met seksualiteit bij kinderen?
Kinderen groeien vandaag op in een seksueel steeds explicieter wordende maatschappij. Zeker in het post-Dutroux-tijdperk bestaat nood aan goede informatie

ISBN: 90-209-6053-9
Verkoopprijs:17,95 EUR
Aantal pagina's: 224
NUR-code: 847: Pedagogiek
terugkeer waarvan ik kom


Terugkeer naar het princeps menu
Terugkeer naar het begin

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 

La sexualité des enfants.

Table des matières.

.....

Pour retourner à l'endroit dont je viens de partir.


Retour au menu princeps.
Retour au début.

je serais très heureux de dialoguer avec vous à ce propos : jyhayez@uclouvain.be

 


Fin du dossierOok kinderen hebben een lichaam.

Bibliographie du livre = Bibliografie.
Boeken en artikels.

Alberne T. ( red ),
Criminologie et psychiatrie, Paris, Ellipse, 1997.

Anatrella T.,
La différence interdite, Paris, Flammarion, 1998.

Bokanowski T.,
" Les déviations sexuelles et la question des perversions sexuelles ", in Lebovici S., Diatkine R. et Soulé M. ( red. ), Nouveau Traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Paris, PUF, 1995, 1413-1436.

Cavanagh Jonhson T.,
Understanding your child's sexual behaviour, Dakland, New Harbinger publ., 1999.

Chiland C.,
" La naissance de l'identité sexuée et Troubles de l'identité sexuée chez l'enfant et l'adolescent ", in Lebovici S., Diatkine R. et Soulé M. ( red. ), Nouveau Traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Paris, PUF, 1995, 297-318 et 959-971.

Chiland C.,
Changer de sexe, Paris, Odile Jacob, 1995.

Clerget S.,
Nos enfants aussi ont un sexe, Paris, Robert Laffont, " Réponses ", 2001.

Dejours C.,
Le corps d'abord, Paris, Payot, 2001.

Dollander M., De Tichey C.,
" Différences des sexes. Castration et éducation sexuelle : réflexions préventives ", Neuropsychiatr. Enfance Adolesc., 2001, 49, 352-360.

Furniss T.,
The Multi-Professional Handbook of Child Sexual Abuse, Londres, Routledge, 1993.

Gavschon A.,
" The analysis of a latency boy. The developmental impact of separation divorce and remarriage ", Psychanal. Study Child, 1990, 45, 217- 223.

Gil E., Cavanagh Jonhson T.,
Sexualised children. Assessment and treatment of sexualised children and children who molest, Launch Press, 1993.

Green R.,
" Atypical psychosexual development ", in Rutter M., Taylor E., Hersow L., Child and Adolescent Psychiatry, Oxford, Blackwell Science, 1994, 749-758.

Hayez J.- Y., De Becker E.,
L'Enfant victime d'abus sexuel et sa famille : évaluation et traitement, Paris, PUF, 1997.

Hayez J.- Y.,
" Peurs, anxiétés et angoisses de l'enfant ", in : Annales médico-psychologiques, 1999, 175-5, 308-319.

Hayez J.- Y., De Becker E.,
" Abus sexuel sur mineurs d'âge ", in : Encycl. Méd. Chir., Psychiatrie, 37-204-H 10, 1999, Paris, Elsevier.

Hayez J.- Y.,
" A propos d'un syndrome de stress post- traumatique grave et collectif ", in : Neuropsychiatr. Enfance Adolesc., 1999 ter, 47, 5-6, 281-292.

Hayez J.- Y.,
La Destructivité chez l'enfant et chez l'adolescent : clinique et accompagnement, Paris, Dunod, 2001.

Hayez J.- Y.,
" La confrontation des enfants et des adolescents à la pornographie ", in : Archives de pédiatrie, 2002, 9, 1183-1188.

Healy N., Fitzpatrick C., Fitzgerald E.,
" Childhood neurotic disorders with a sexual content need not imply child sexual abuse ", in : J. Child Psychol. Psychiat., 1991, 32-5, 857-863.

Houzel D., Emmanuelli M., Moggio F. ( red. ),
Dictionnaire de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, Paris, PUF, 2000.

Kipman S. D., Rapoport D.,
La sexualité " oubliée " des enfants, Paris, Stock, Laurence Pernoud, 1993.

Lamb S., Coakley M.,
" " Normal " childhood sexual play and games; differentiating play from abuse ", in : Child Abuse Neglect, 1993, 17-4, 515-526.

Laplanche J. ( interview ),
" Dossier sexualité ", in : Enfances-psy, 2001, 17, 9-16.

Larsson I.,
Child sexuality and sexual behaviour, Zweden, Socialstyrelsen, The National Board of Health and Welfare, 2000, onuitgegeven.

Layon M.,
Comment soutenir une pratique analytique en institution? licenciaatsverhandeling K.U.Leuven, 2002, onuitgegeven.

Lazartigues A.,
" La famille contemporaine " fait " - elle de nouveaux enfants? ", in : Neuropsychiatr. Enfance Adolesc., 2001, 49, 264-271.

Mehta M., Dwaine E.,
" Content analysis of pornographic images available on the Internet ", in : The Information Society, 1997, 13-2, 153-162.

Menes M.,
" A quoi pensent les enfants? ", in : La Lettre du Grape, 1995, 20, 11-16.

Meyfroet M., Vander Linden R.,
" Etre et se découvrir fille ou garcon ", in : Les Dossiers du Journal de votre enfant, 1998-1999, 1, 9-13.

" Mouettes " ( Maison d'enfants Les Mouettes à Cherbourg ),
De la sexualité dans le développement psychosocial de l'enfant vivant en institution, onuitgegeven, 1997.

Plummer K.,
" Understanding childhood sexualities ", in : Marks of intergenerational intimacy, Haworth Press, 1991.

Robert J.,
" Quand été rime avec nudité ", in : Enfants Québec, 1997, 9-6, 9-11.

Satterfield S.,
" Common sexual problems of children and adolescents ", in : Paediatrics clinics of North America, 1975, 33-3, 643-652.

Stoller R.,
L'imagination érotique telle qu'on l'observe, Paris, PUF, 1985.

Wagner K. D., Sullivan M. A.,
" Fear of Aids related to development of obsessive-compulsive disorder in a child ", in : J. Am. Acad. child Adolesc. psychiatry, 1991, 30-5, 740-744.

Werbrouk D. ( red. ),
" Comment bien traiter la sexualité des enfants ", in : Dossier pédagogique, Editions de l'ONE, 2001, 23 pagina's.

Yates A.,
" Differentiating hypererotic states in the evaluation of sexual abuse ", J. Am. Acad. child Adolesc. psychiatry, 1991, 30-5, 791-795.

Websites.

http://www.abouthealth.com ( 2002, tekst van Pat Wilson ).

http://www.adato-ad3.net ( tekst van M. Teillac ).

http://www.allaboutsex.org ( AAS )

http://www.edicom.ch/sante/conseils/sexe/porno.html

http://www. websexo.net

http://www.ettl.co.at/uc/french/mix/porno.html#RTFToC2O
http://www.just-well.dk/usgovrep.pdf

http://www.kinderstart.com

http://www.parentsdaujourdhui.com/html/education

http://www.plannedparenthood.org

http://www.psychologies.com/cfml/gr/

http://www.safekids.com/frank.html

http://www.shpm.com/articles/childbehavior/sexdev.html

http://www.umich.edu/1 libr/yourchild

Romans en stripverhalen.

Cavanna F.,
De Ritals, Bussum, Wereldvenster Literair, 1984.

Hartling P.,
Ben est amoureux d'Anna, Kid Pocket 128, 1998.

Van Lieshout T.,
Frère, La Joie de lire, Genève 2001.

ZEP, Titeuf,
Dieu, le sexe et les bretelles, Grenoble, Glénat, 1993.

ZEP, Titeuf,
Vrijen is vies, Grenoble, Glénat, 1993.

Film en televisie.

Billy Elliot, Stephen Daldry, 2000.

Kids, Larry Clark, 1995.

The house of the spirits, Bille August, 1993.

Le clan du bonheur, série télévisée, W. F. Henschal, 2002.

Le souffle au coeur, Louis Malle, 1970.

Mulan, Barry Cook, 1998.

South Park, Trey Parker, 1997.Pour retourner à l'endroit dont je viens de partir.


Retour au menu princeps.
Retour au début.

je serais très heureux de dialoguer avec vous à ce propos : jyhayez@uclouvain.be

 

Création le 30 novembre 2005.
Dernière mise à jour le dimanche 12 avril 2009.
Issu du livre prêté par le professeur Hayez le 13 april 2008.
DS.ds


 


Fin du dossier... Inutile de continuer à dérouler car ce qui suit n'est constitué que d'informations techniques automatiques dont les textes sont déjà repris plus haut.

... Ce qui suit ne mérite pas d'être imprimé pour les mêmes raisons et n'a rien à voir avec le texte du professeur Jean-Yves Hayez.

 
Retour au menu princeps.
Retour au début.

je serais très heureux de dialoguer avec vous à ce propos : jyhayez@uclouvain.be
 

Bravo de m'avoir trouvé

Félicitations

Ce site a été composé par un bénévole sans aucune rémunération sinon l'estime et l'amitié du professeur Hayez.

C'est dans un mail que le professeur Hayez lui adressait qu'il l'a traité de fourmi laborieuse.

L'hébergement du site est situé sur lycos depuis le début en 2001 et nous les remercions ici d'avoir pratiqué cette action bénévolement également avec beaucoup de professionnalisme.

Malheureusement le site gratuit chez Multimania-Lycos a été supprimé par Lycos le 15 octobre 2006 pour une raison non expliquée. Nous le regrettons vivement et ceci altère fortement ce que nous disions au paragraphe précédent.... L'empreinte digitale dans le coin gauche de l'en-tête appartient au pouce droit du professeur Jean-Yves Hayez ... a été retirée par souci de simplicité.Vérification d'accessibilité

Le site est bien visible avec Internet Explorer 3.0 et plus et Netscape ( quelques instructions ignorées )

Vérification faite avec windows 3.0/95/98/XP

La présentation est prévue pour écran 640x480 mais est encore correcte avec les écrans plus grands 1600x1200 ou autres.


Mes plus vifs remerciements vont à mon webmaster, le docteur Guy De Saedeleer : sans sa créativité et son infatigable persévérance, ce site n'existerait pas.
Ce 22 septembre 2008,
Jean-Yves Hayez

Retour au menu princeps.
Retour au début.

je serais très heureux de dialoguer avec vous à ce propos : jyhayez@uclouvain.be
 ... Inutile de continuer à dérouler car ce qui suit n'est constitué que d'informations techniques automatiques dont les textes sont déjà repris plus haut.

... Ce qui suit ne mérite pas d'être imprimé pour les mêmes raisons et n'a rien à voir avec le texte du professeur Jean-Yves Hayez.

 
Retour au menu princeps.
Retour au début.

je serais très heureux de dialoguer avec vous à ce propos : jyhayez@uclouvain.be
 
Ce site a été composé par un bénévole sans aucune rémunération sinon l'estime et l'amitié du professeur Hayez.

C'est dans un mail que le professeur Hayez lui adressait qu'il l'a traité de fourmi laborieuse.

L'hébergement du site est situé sur lycos depuis le début en 2001 et nous les remercions ici d'avoir pratiqué cette action bénévolement également avec beaucoup de professionnalisme.

Malheureusement le site gratuit chez Multimania-Lycos a été supprimé par Lycos le 15 octobre 2006 pour une raison non expliquée. Nous le regrettons vivement et ceci altère fortement ce que nous disions au paragraphe précédent.... L'empreinte digitale dans le coin gauche de l'en-tête appartient au pouce droit du professeur Jean-Yves Hayez ... a été retirée par souci de simplicité.
Vérification d'accessibilité

Le site est bien visible avec Internet Explorer 3.0 et plus et Netscape ( quelques instructions ignorées )
Vérification faite avec windows 3.0/95/98/XP

La présentation est prévue pour écran 640x480 mais est encore correcte avec les écrans plus grands 1600x1200 ou autres.


Mes plus vifs remerciements vont à mon webmaster, le docteur Guy De Saedeleer : sans sa créativité et son infatigable persévérance, ce site n'existerait pas.
Ce 22 septembre 2008,
Jean-Yves Hayez

Retour au menu princeps
Retour au début

je serais très heureux de dialoguer avec vous à ce propos : jyhayez@uclouvain.be
 
 

- Notes automatiques. -Nota 1.

(1). De seksualiteit van het kind [...] 15 nog niet tot in de kleinste details onderzocht, te meer daar de evolutie van onze maatschappij op dit gebied grote veranderingen heeft teweeggebracht zowel wat de seksuele kennis van kinderen betreft als de leeftijd waarop seksueel gedrag en aard ervan zich beginnen te manifesteren. ( P. Parinelle & Bertagne, p. 692, in : Houzel et al, Dictionnaire de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, 2000 )

terugkeer waarvan ik kom


Terugkeer naar het princeps menu
Terugkeer naar het begin

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 


Nota 2.

(2). Hieronder versta ik structuur en ontwikkeling van de seksualiteit op een welbepaald moment.

terugkeer waarvan ik kom


Terugkeer naar het princeps menu
Terugkeer naar het begin

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 


Nota 3.

(3). " Gezond genoeg "? Ik parafraseer Donald Winnicott toen hij braaf verklaarde dat " een echt goede moeder nooit goed genoeg kan zijn " Hoewel men de criteria van een ideale geestelijke en/of seksuele gezondheid kan inventariseren, is het duidelijk dat in werkelijkheid niemand hier ooit perfect en te allen tijde aan kan beantwoorden : een goed ontwikkeld kind dat zich goed heeft ontplooid en met een goede algemene en seksuele gezondheid, gaat niet zo gauw extreme dingen doen !

terugkeer waarvan ik kom


Terugkeer naar het princeps menu
Terugkeer naar het begin

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 


Nota 4.

(4). Ik moest o.a.wel aanvaarden dat ik geboren ben als man. Moge een vrouw dus ooit het andere deel van dit boek schrijven, zodat het uiteindelijk een volledig geheel kan vormen. Ik veronderstel dat ik de seksualiteit van jongetjes beter heb beschreven ( omdat ik die van binnenuit ken ), dan die van meisjes en ik vraag hen dan ook mij dit niet kwalijk te nemen. Ik heb geprobeerd me in te leven in meisjes en ze met respect te beschrijven, maar zonder dat ik me echt met hen kan identificeren.

terugkeer waarvan ik kom


Terugkeer naar het princeps menu
Terugkeer naar het begin

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 


Nota 5.

(5). Het recht ? Gaat het niet eerder om de plicht, zodat via het uitwisselen van onze ideeën de mensheid erop vooruitgaat !

terugkeer waarvan ik kom


Terugkeer naar het princeps menu
Terugkeer naar het begin

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 


Nota 6.


(6). Niemand kent zichzelf volledig ! Ongetwijfeld besefte ik onvoldoende de draagwijdte van mijn motivaties en ervaringen en ik zou dan ook graag met u hierover in dialoog gaan : jyhayez@uclouvain.be

terugkeer waarvan ik kom


Terugkeer naar het princeps menu
Terugkeer naar het begin

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 


Nota 7.

(7). Met nog een bijzondere vermelding voor hun grootmoeder en moeder, een fantastisch pedagoge met wie ik, tot mijn immens geluk, sinds vijfendertig jaar het leven deel.

terugkeer waarvan ik kom

Terugkeer naar het princeps menu
Terugkeer naar het begin

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 

Ook kinderen hebben een lichaam : INHOUD

Woord vooraf

1.Ook kinderen hebben een seksueel leven

De natuur ... en de rest
De invloed van nieuwsgierigheid
Imitatie en identificatie
Van zelfbevestiging tot uitdaging
Trots en verleidingsmanoeuvres
Kameraadschap, vriendschap en liefde
Angst ten aanzien van seksualiteit
Frustratie en compensatie
Zoeken naar genot
Seksuele identiteit en genderidentiteit
Samengaan van seksualiteit en agressiviteit

2. Kinderen die zich goed in hun vel voelen

Gebruikelijke seksuele activiteiten
Minder systematische activiteiten
Over fantasieën
Algemene context
De plaats van de ander
Een kritische kanttekening

3. Als seksualiteit een bron van zorg wordt

Het gaat aan onze kinderen
Seksuele activiteiten waarbij angst de hoofdrol speelt
Ongeremd seksueel gedrag
Kinderen die misbruikers worden
Seksualiteit als middel voor kinderen die snakken naar liefde
Ronduit pervers en afwijkend gedrag
Twijfels over de genderidentiteit
U en uw kinderen

4. Enkele « bijzondere » situaties

Aandacht voor masturbatie
Naaktheid, erotiek en pornografie
Tussen broertje en zusje
De eerste aanzet tot homoseksualiteit

5. Inbreuken op de seksuele integriteit

Alarmerend, ernstig of onschuldig ?
Seksuele ongelukjes
Seksuele uitglijders
Ernstig seksueel misbruik
Secundair trauma
Wensen voor de toekomst

6. Ons gevoel van onbehagen als volwassene

Natuurlijke emoties
Wisselvalliger emoties
Omgaan met emoties

7. Achtergrond van de dagelijkse opvoeding

De onvervangbare basisrol van de ouders
Spontane levensgetuigenis van volwassenen
Een sfeer van discretie
Kwalitatieve aanwezigheid van de volwassenen
Dag in dag uit een positieve instelling

8. Seksmonologen of -dialogen

De algemene sfeer
Wat is het aandeel van het kind ?
Wat is het aandeel van de volwassene ?

9. Terechtwijzingen, tot de orde roepen en essentiële verboden

Waarover gaan de verboden ?
Basissfeer
Hoe te reageren?

10. Zorgwekkende seksualiteit

Seksualiteit in de greep van de angst
Ontremde seksualiteit
Excentrieke of perverse seksualiteit
Seksueel misbruik
Seksuele activiteit als uiting van een vraag om liefde
Belangrijke stoornissen in de sekserol

11. Welke maatschappij willen we voor onze kinderen ?

De seksmarkt
Bang voor de boze wolf
Engel of beest
De plicht van volwassenen

Bijlagen : Voornaamste gehanteerde begrippen

1. Seksualiteit
2. De psychologie van jonge kinderen en preadolescenten
3. Natuurwetten en regels

Noten

Bibliografieterugkeer waarvan ik kom


Terugkeer naar het princeps menu
Terugkeer naar het begin

Ik zou zeer gelukkig zijn om met u daarover te kunnen spreken : jyhayez@uclouvain.be

 


Eind van het dossier... 't Is nodeloos om te blijven scrollen want wat volgt bestaat slechts uit automatische technische informatie. Alle teksten zijn al hierboven opgenomen ...

... Wat volgt dient niet voor dezelfde redenen gedrukt te worden en heeft niets om met de tekst van hoofdleraar Jean-Yves Hayez te zien.

 

Pour télécharger ce site ...

Kinderen die zich goed in hun vel voelen.
... en format traitement de texte reçu du professeur Jean-Yves Hayez, vous avez les choix suivants :

Format word 9.0 pour imprimante couleur ( 05.03.2006 ).


Pour retourner à l'endroit dont je viens de partir.


Retour au menu princeps.
Retour au début.

je serais très heureux de dialoguer avec vous à ce propos : jyhayez@uclouvain.be

.....


Fin du dossierPour télécharger ce site ...

Welke maatschappij willen we voor onze kinderen?
... en format traitement de texte reçu du professeur Jean-Yves Hayez, vous avez les choix suivants :

Format word 9.0 pour imprimante couleur ( 05.03.2006 ).


Pour retourner à l'endroit dont je viens de partir.


Retour au menu princeps.
Retour au début.

je serais très heureux de dialoguer avec vous à ce propos : jyhayez@uclouvain.be

.....


Fin du dossierLijst van de sleutelwoorden van de site op 15 april 2007. seksueel misdaad, educatief begeleiding, jongeren misdadigers, jongeren, bewering van seksuele misdaad, scheidingsangst, angst, bezorgheid, gewenning, ouderlijke autoriteit, schoonouders, geestelijke behoeften van de kinderen, kinder seksuele eigenaardigheid, therapeutisch kader, vertrouwelijke mededeling, vertrouwelijkheid, conformisme, schuld, collectieve debriefing, misdadigheid, verslaving, depressie, vernielzucht, gecompliceeerde rouw, pathologische rouw, seksuele opvoeding, kind misdadiger, kinderen, enuresie, ethiek, ploegen SOS Kinderen, gezin, nieuw samengestelde gezin, herstructureerde gezinnen, oorlog, identiteit, kinder- en jeudg, crisis interventie, Jean- Yves Hayez, seksuele spelletjes, boeken, bedelaar, dood, dood van een verwant, sleutelwoorden, kinderpsychiatrie, kinder seksuele perversie, seksuele perversie, schrik, pornografie, bescherming, verbindingspsychiatrie, psychotherapie, publicaties, verzorgingsrelatie, reparatie, gezondheidsnetwerk, straf, familie-geheim, ouderlijke scheiding, kinderseksualiteit, normale seksualiteit, signalement, pluridisciplinaire verzorgingen, stress, SOS Kinderen, suggestibiliteit, post traumatisch stress syndroom, geestelijk trauma, inslaapprobleem, gedragsstoornissen, psychische stoornissen, spoedgeval, geweld, kwetsbaarheid

 
liste des mots-clés du site au 28 septembre 2005.

abus sexuel, accompagnement éducatif, adolescents abuseurs, adolescents, allégation d'abus sexuel, angoisse de séparation, angoisse, anxiété, assuétude, autorité parentale, beaux-parents, besoins psychiques des enfants, bizarrerie sexuelle infantile, cadre thérapeutique, confidences, confidentialité, conformisme, culpabilité, debriefing collectif, délinquance, dépendance, dépression, destructivité, deuil compliqué, deuil pathologique, éducation sexuelle, enfant abuseur, enfants, énuresie, éthique, équipes SOS-Enfants, famille, famille reconstituée, Familles restructurées, guerre, identité, infanto-juvénile, intervention de crise, Jean-Yves Hayez, jeux sexuels, livres, mendiants, mort, mort d'un proche, mots-clés, pédopsychiatrie, perversion sexuelle infantile, perversion sexuelle, peur, pornographie, protection, psychiatrie de liaison, psychothérapie, publications, relation de soin, réparations, réseau de santé, sanctions, secrets de famille, séparation parentale, sexualité infantile, sexualité normale, signalement, soins pluridisciplinaires, stress, SOS-enfants, suggestibilité, syndrome de stress post-traumatique, traumatisme psychique, trouble de l'endormissement, trouble du comportement, trouble psychique, urgences, violence, vulnerabilité.